Terms & Conditions

Vispārīgie servisa un garantijas apkalpošanas noteikumi

1. Pretenzijas par preces kvalitāti tiek risinātas atbilstoši saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

Gadījumā, ja precei papildus tiek piešķirta  ražotāj-rūpnīcas garantija  tad garantijas termiņš ir norādīts izvēlētās preces aprakstā. Saņemot preci, Jūs saņemiet garantijas apliecību ar atrunātiem garantijas nosacījumiem. Ja garantijas laikā precēm ir radušās tehniskas problēmas, tām tiek veikts bezmaksas garantijas remonts atbilstoši produkta ražotājrūpnīcas noteikumiem. Ja defekts/bojājums radies ekspluatācijas noteikumu neievērošanas rezultātā, bezmaksas remonta noteikumi netiek piemēroti, un remonts tiek veikts par maksu.

2. Servisa  apkalpošanā netiek iekļauts:

-bojājumi, kas radās stihisko negadījumu, ugunsgrēka, lietotāja neuzmanības un nepienācīgas ekspluatācijas rezultātā;

-bojājumi nepienācīgas un nelikumīgas ierīkošanas dēļ (spriegums, nepienācīgs ūdens vai gāzes spiediens);

-bojājumi elektrotīklu bojājumu dēļ;

-bojājumi, ko izraisa slikta ierīces pieslēgšana vai svešķermeņi;

-bojājumi, kas rodas ķīmisko vielu lietošanas rezultātā;

-ierīces krāsas izmaiņas (nodzeltēšana, piesārņošana u.tml.) un rūsēšana;

-bojājumi, kas izraisīti ekspluatācijas laikā (tīrīšanas, berzēšanas ieskrambājumi vai citi mehāniska veida defekti);

-defekti, kas radās transportējot, ja ierīci pārvadā pats klients;

-rūpniecības vai tirdzniecības telpās izmantojamas ierīces.

3. Servisa  apkalpošana var tikt pārtraukta pirms termiņa, ja:

-apkalpošanu veica persona, kas nav pilnvarota tehniskās apkalpošanas centrā, kas norādīts servisa  apkalpošanas kartē, vai tiek izmantotas neoriģinālās rezerves daļas;

-ierīce tika ekspluatēta nepienācīgā telpā, piem.: mitrā, aukstā;

-ierīce  ir bojāta pircēja vai trešo personu vainas dēļ.

4. Servisa  apkalpošana nav spēkā, ja:

-pie servisa  apkalpošanas kartes nav kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai cita dokumenta, kas pierāda pirkšanu un kurā ir skaidri salasāms preces nosaukums un modelis;

-servisa  apkalpošanas kartē ir svītrojumi vai izmaiņas;

-nav Pārdevēja zīmoga, pārdošanas datuma vai pārdevēja paraksta un tā atšifrējuma.

5. Servisa  apkalpošana netiek dota piederumiem, kas normāli nolietojas lietojot ierīci un to kalpošanas laiks ir atkarīgs no ierīces ekspluatēšanas intensitātes: putekļu maisiņiem, filtriem, sukām, uzgaļiem, gāzes plīšu degļiem un restītēm, pultīm, barošanas blokiem, atmiņas kartēm, akumulatoriem un to lādētājiem, austiņām,cauruļu un biršu bojājumiem(putekļu sūcējiem), kā arī uz programmatūras nodrošinājumu.

6. Elektroierīces ir paredzētas lietošanai tikai individuālo mājsaimniecības apstākļos.

7. Pārdevējs neatbild par sekām, kas notika nezināšanas vai lietošanas instrukcijas norādījumu neievērošanas dēļ, ierīču pieslēgšanas, instalācijas vai lietošanas laikā.

8. Veikala personāls apņemas sniegt vispusīgu informāciju, kas saistīta ar ierīces lietošanu.                   

9. Pirms preces nodošanas apkalpošanā, pārliecinieties par savu datu drošību - datu saglabāšanu vai dublēšanu. ale.lv neatbild par Jūsu datu drošību!

10. Servisa apkalpošana tiek veikta iespējami īsā laikā nepārsniedzot 30 dienas, taču termiņu var būt pagarināts īpašos gadījumos, ja nepieciešamās rezerves detaļas jāpasūta no ražotājfirmām atbilstoši to noteiktajām detaļu piegādes termiņiem. Šādos gadījumos klientam tiek paziņots mutiski vai rakstiskā veidā par remonta termiņa pagarināšanas nepieciešamību saprātīgā termiņa robežās.   


Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp SIA "Ale Group" (turpmāk ale.lv), juridiskā adrese D. Brantkalna iela 7-12, Rīga, LV-1082, Reģ. Nr. 40003774737 un Pircēju, kas veic pirkumu ale.lv interneta veikalā.

Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. Prece tiek atgriezta uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu (un ja ir garantijas talonu) un pilnā komplektācijā.

Slēdzot distances līgumu atteikuma tiesības nav iespējams izmantot:

preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;

preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, tādām precēm, kā el.zobu birste, depilators, el.bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, el.matu griežamā mašīna, ausīs ieliekamās audio austiņas un citas tamlīdzīga rakstura preces, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe;

prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;

patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;


Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Līdz ar to ieteicams ar preci apieties saudzīgi, kā arī uzmanīgi atvērt tās iepakojumu.

Pircējam ir iespējams ietekmēt ale.lv distances līguma noteikumus un veikt izmaiņas, par to atsevišķi un rakstiski vienojoties ar ale.lv, pirms pasūtījuma veikšanas.

Lai īstenotu atteikuma tiesības lūgums aizpildīt Atteikuma veidlapu.


Klientam ir tiesības atteikties no pasūtījuma arī, ja Prece:

·         neatbilst līguma noteikumiem.

·         neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām — tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu;

·         nav derīga mērķiem, kādi paredzēti normatīvtehniskajos dokumentos vai tehniskajā pasē, bet, ja tādu nav, — mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;

·         nav derīga mērķiem, kuriem patērētājs izvēlējies preci un par kuriem tas tieši vai netieši paziņojis pārdevējam, slēdzot līgumu, izņemot gadījumus, kad pārdevējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus speciālus mērķus un patērētājam nebija pamatota iemesla paļauties uz pārdevēja kompetenci un spriedumu;

·         neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā pārdevējs uzrādījis ar preču paraugiem vai modeļiem;

·         nav iesaiņota, bet iesaiņojums ir nepieciešams, lai pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās;

·         ja no savas puses ale.lv nav izpildījuši norādītos preces piegādes termiņus vai prece neatbilst pircēja pasūtītajai.

·         par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam vai arī tā rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Noslēgtā līguma glabāšanas nosacījumi: pārdevējs noslēgtos līgumus par interneta veikalā iegādātām precēm neglabā.

Visos pasūtījuma noformēšanas posmos interneta veikalā lietotājam ir iespēja rediģēt ievadītos datus, atgriežoties vienu vai vairākus soļus atpakaļ. jebkuras kļūdas, kuras atrastas pēc pasūtījuma apstiprināšanas, pircējs var izlabot kontaktējoties ar mums pa tālruņiem (+371) 62222222, 22222222,  vai pa elektronisko pastu info@ale.lv